Huisregels

Graag willen wij u kennis laten nemen van onderstaande praktijkregels.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Een niet tijdig afgebelde of niet nagekomen afspraak wordt bij u in rekening gebracht, uw verzekering vergoedt dit niet.

Patiënten dienen zelf hun verzekeringspolis na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden op independer.nl.

De praktijk heeft contractafspraken met bijna alle zorgverzekeraars.

Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt. (zie tarieven lijst) De kosten moeten uiterlijk binnen 21 dagen na de factuurdatum voldaan zijn.

Wij werken met vaste tijden en proberen wachttijden te voorkomen: het kan echter mogelijk zijn dat een behandeling wat uitloopt. Normaal gesproken zal dat niet meer dan 10 minuten zijn.

De eerste afspraak zal voornamelijk bestaan uit het onderzoek. Aan het einde van het eerste consult zal de behandelend fysiotherapeut met u doornemen wat de diagnose is en hoe de behandeling verder zal verlopen.

Verandering in uw verzekering? Adreswijzing? Geef dit dan s.v.p. direct door.

Indien de behandelend fysiotherapeut ziek is of anderszins niet in de mogelijkheid is u op de afgesproken tijd te behandelen, wordt u zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht.

Telefonisch zijn wij bereikbaar van 7.30 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden kunt u altijd een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat.

De openingstijden van onze praktijk zijn op maandag en vrijdag van 07.30 tot 19:00 uur.

Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar de praktijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in de praktijk of binnen directe omgeving van de praktijk bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (zie Privacy reglement).

Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop de behandelaar met u omgaat, dan kunt u dit kenbaar maken en bespreken bij uw behandelend fysiotherapeut.  De praktijk is aangesloten KNGF-Klachtenregeling.

U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. (volgens wet WGBO)

U kunt met eventuele vragen altijd één van de aanwezige medewerkers aanspreken.

Privacy

Ook willen wij u kennis laten nemen van ons privacy reglement.

Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk Fysiotherapie van Zadelhoff is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
Voor fysiotherapeutische zorgverlening; voor doelmatig beheer en beleid, voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen Fysiotherapie van Zadelhoff hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Uw rechten als betrokkene: U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden ,De medewerkers van Fysiotherapie van Zadelhoff hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).
Overdracht van uw dossier Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.
Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Neem contact met ons op